fbpx

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Opdrachtnemer: The Dog Lounge, gevestigd te Zaltbommel. KvK: 82022569, BTW nummer: NL862308410B01
1.2 Opdrachtgever: Persoon (hondenbezitter) die opdracht geeft aan Opdrachtnemer.
1.3 Opdracht: Het uitlaten en/of verzorgen en/of trimmen en/of trainen van de hond(en) en/of ander(e) huisdier(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.
1.4 Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat en/of trimt en/of rehabiliteert tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
1.5 Hond(en): Hond(en) van de opdrachtgever voor welke de Opdracht geldt.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer
2.2 Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.3 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 – Gezondheid
3.1 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3.2 De opdrachtgever – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
3.3 De opdrachtgever – indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de opdrachtgever voor de begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de opdrachtgever vanzelfsprekend al laten opnemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 Uw hond(en) moet opgenomen zijn in uw eigen W.A. verzekering. U blijft als eigenaar van uw hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade.
4.4 Opdrachtgever wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
4.5 Voordat u gebruik maakt van de coaching dient u deze voldoende uit te laten.
4.6 De betaling van de coaching dient achteraf voldaan te worden. Dit kan geschieden door het uitbetalen van contant geld of door middel van een pin betaling. Opdrachtnemer kan in overleg afwijken van deze regel. De nieuwe afspraak wordt dan tevens vastgelegd in een nieuwe betalingsafspraak.

Artikel 5 Rechten en plichten van opdrachtnemer
5.1 Opdrachtnemer zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
5.2 Opdrachtgever wordt door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
5.3 Mocht er tijdens de wandeling en/of in de trimsalon en/of tijdens de coaching onverhoopt toch iets met uw hond gebeuren dan heeft opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht uw hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.
5.4 Tijdens de coaching van de hond, is opdrachtnemer verplicht dit op een dusdanige wijze te voltooien dat er zo weinig mogelijk risico ontstaat voor de hond als ook voor de omgeving.

Artikel 6 – Aansprakelijkheidstelling
6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.
6.3 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.
6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
6.5 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
6.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van uw hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.
6.7 De eigenaar van de honden moet een WA – verzekering hebben afgesloten waarbij de honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen bedrag van de overeenkomst mits deze reeds voldaan is.
6.8 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaat -, en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
6.9 Schade die ontstaan bij het rehabiliteren van de hond, zijn totaal ten koste van de opdrachtgever.
6.10 Advies gegeven via mail, privé bericht, ander geschreven woord of telefoon is op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtnemer doet er alles aan om een juist en passend advies te geven. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkeerd uitvoeren van het advies of een verkeerd advies op basis van verkeerde informatie. Advies, anders dan tijdens een consult, zal altijd van mindere kwaliteit zijn dan een persoonlijk consult. De opdrachtgever is zich hier van bewust als deze kiest voor advies via mail, privé bericht, ander geschreven woord of via de telefoon.

Artikel 7 – Schade en verzekeringen
7.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 8 – Betalingen
8.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
8.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.
8.3 Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient op de dag van de opdracht contant, per pin of met een betaallink te worden voldaan. Afwijkend kan gekozen worden voor het versturen van een betaal link via de e-mail. Indien de betaal link wordt verstuurd per e-mail, dient deze binnen 5 dagen na versturing te zijn voldaan.
8.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de opdrachtgever), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
8.5 Opdrachtgever ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van opdrachtnemer.
8.6 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
8.7 Afzegging dient te gebeuren minimaal 4 weken voor de afspraak van gedragstherapie en 4 weken voor een workshop, demonstratie of lezing. Indien de afspraak binnen de gestelde tijd wordt geannuleerd, dan kan Opdrachtnemer Opdrachtgever kosten in rekening brengen volgens onderstaand schema.
Voor gedragstherapie geldt de volgende verdeling:
– minder dan 4 weken voor de datum, €50,-
– minder dan 2 weken voor de datum, €100,-
– minder dan 1 week voor de datum, €200,-
– op de dag zelf, €295,-
Indien de annulering op de dag zelf plaats vindt, zullen er reiskosten in rekening gebracht worden. De reiskosten zijn gelijk aan 19 cent per gereden kilometer op het moment van annulering.

Voor workshops, demonstraties, lezingen en overige afgenomen producten geldt de volgende verdeling:
– minder dan 4 weken voor de datum, 50%
– minder dan 2 weken voor de datum, 85%
– minder dan 1 week voor de datum, 100%
8.8 Indien de annulering binnen de gestelde termijnen zoals beschreven in 8.7 valt, wordt omgezet in een nieuwe datum, dan zijn geen annuleringskosten verschuldigd zolang de nieuwe datum gehandhaafd blijft. Indien de nieuwe afgesproken datum ook komt te vervallen, dan geldt de kortste annuleringstijd van de eerder gemaakte afspraak inclusief de laatste afspraak.
8.9 Indien een afspraak wordt verzet, is dit de eerste keer kosteloos. Bij elke volgende keer dat een afspraak verzet wordt, zal 25 euro administratie kosten in rekening worden gebracht.

 

9 Artikel – Geschillen en toepasselijk recht
9.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
9.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
9.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden en op te slaan als pdf: Algemene Voorwaarden

Scroll naar boven